Nolikums2018-02-27T14:45:46+00:00

Quest.lv “Sieviešu dienas rallijs 2018” posmu nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis dokuments satur Vispārīgos noteikumus Quest.lv pilsētas orientēšanās posmam, kas tiek rīkots “Sieviešu dienas rallijs 2018” (Rallija) ietvaros.

1.2. Vispārīgie noteikumi var tikt papildināti ar informāciju Posmu aprakstā.

1.3. Domstarpību gadījumā Posma aprakstā norādītajai informācijai ir prioritāte attiecībā pret Vispārīgajiem noteikumiem.

2. Komandas un dalībnieki

2.1. Piesakoties Rallijam komanda piekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem un apņemas ievērot šos noteikumus, kā arī organizatoru un tiesnešu norādījumus.

2.2. Piesakoties Rallijam katrs dalībnieks uzņemas atbildību  par savu rīcību Quest posmu norises laikā.

2.3. Dalībnieki uzņemas ievērot godīgas spēles principus. Par principu neievērošanu komandas var tikt stingri sodītas vai diskvalificētas neatkarībā no tā, vai pārkāpums bija tīšs vai netīšs.

2.4. Dalībnieki uzņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un Latvijas valsts spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, un uzņemas pilnu atbildību par likumdošanas prasību pārkāpumiem. Quest posmu organizatori neuzņemas nekādu juridisko atbildību par komandu izdarītajiem Latvijas valsts spēkā esošo likumu un normatīvos aktu pārkāpumiem.

2.5. Quest posmu organizatori neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas var notikt ar dalībniekiem viņu pašu vai trešo personu vainas dēļ.

3. Starts

3.1. Quest posmi ir Rallija sastāvdaļas. To starta laiks, vieta un kartība atbilst Rallija Nolikumam.

4. Dokumenti un atribūti

4.1. Katra komanda saņem vienu starta materiālu komplektu.

4.2. Posma organizatori nesagādās rezerves komplektu starta materiālu nozaudēšanās vai sabojāšanās gadījumā.

4.3. Starta materiālu komplektā ietilpst:

 • karte;
 • spēles atbilžu lapa;
 • leģenda.

4.4. Posma atbilžu lapa ir galvenais komandas dokuments. Posma atbilžu lapai jābūt līdzi visā distances garumā, līdz tā ir iedota tiesnesim posma finišā. Ja posma atbilžu lapa tiek pazaudēta, komandu uzskata par izslēgtu no sacensībām.

5. Pārvietošanās pilsētā

5.1. Posmu dalībnieki pārvietojas uz vispārējā pamata, ievērojot satiksmes noteikumus un rīkojoties saskaņā ar visiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā posma norises teritorijā. Īpašu apstākļu posma dalībniekiem nav.

5.2. No starta brīža līdz posma finiša brīdim dalībnieki drīkst pārvietoties tikai izmantojot savu auto un uzdevuma vietā pārvietojoties ar kājām.

5.3. Citu transporta līdzekļu un sporta inventāra izmatošana ir aizliegta.

5.4. Dalībnieki nedrīkst sadalīties uzdevumu izpildes laikā. Distances veikšanas laikā tiesnesis var pieprasīt komandai sapulcēties pilnā sastāvā ne ilgāk kā 2 minūtēs.

5.5. Dalībnieki var lietot jebkuras pilsētas kartes (shēmas, atlantus u.c.), uzziņu materiālus, kā arī jebkurus navigācijas līdzekļus.

5.6. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, vai komanda pilnā sastāvā, dalībniekiem par to jāpaziņo Rallija organizatoriem.

5.7. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, pārējie var turpināt sacensības pieņemot, ka uzdevumu izpilde var tikt apgrūtināta vai neiespējama nepietiekama komandas dalībnieku skaita dēļ.

5.8. Tiesneši diskvalificē komandu, ja vismaz viens tās dalībnieks pārkāpj šo Noteikumu prasības.

6. Uzdevumi

6.1. Katrs Quest posms sastāv no vairākiem uzdevumiem.

6.2. Uzdevumu izpildes secība var būt brīva vai noteikta, un tiek noradītā posmu leģendās.

6.3. Komandai iedotie uzdevumi (leģenda)var iekļaut:

6.3.1. Uzdota objekta atrašanās vietas aprakstu. Tas var būt formulēts precīzi vai mīklā.

6.3.2. Uzdevums, kurā norādīts, kāda informācija jāsaņem norādītajā vietā. Ir iespējami šādi uzdevuma varianti:

 • tiesneša paraksts — norādītajā vietā jāatrod tiesnesi un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā;
 • zīme — norādītajā vietā jāatrod grafisko attēlu un jāuzzīmē to spēles atbilžu lapā;
 • jebkura informācija, kura sākotnēji ir atrodama norādītajā vietā: uzraksta fragments, kāda objekta īpašība, kādu objektu skaits utt. Uzdevumā norādīto informāciju vai atbildi uz uzdevumā formulēto jautājumu vajag ierakstīt spēles atbilžu lapā;
 • parole — jāatrod uzlīmi, uzrakstu ar krāsu vai marķieri, ko organizatori atstājuši norādītajā vietā. Parole jāieraksta spēles atbilžu lapā.

6.4. Uzdevumiem, kas paredz informācijas meklēšanu apvidū, nevar būt pareizās atbildes “nulle”, “nav klāt”, “nekā nav” u. tml.

6.5. Uzdotas vietas un objekti nav atzīmēti ar kādiem simboliem, zīmēm, orientēšanās sacensībās pieņemtām prizmām  utt., ja uzdevumā nav pateikts pretējais.

6.6. Quest posmu laikā jebkurš uzdevums no leģendā minētajiem var tikt aizstāts ar “Tiesneša paraksta” uzdevumu bez iepriekšējā brīdinājuma. Šajā gadījumā tiesneši atrodas blakus leģendā norādītajai vietai ar izvietotu sarkano karogu ar Quest.lv logo redzamā vietā. Šajā gadījumā dalībniekiem ierodoties nav jāmeklē leģendā prasīto atbildi apvidū, bet jāpienāk pie tiesneša un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā. Komandai pie tiesneša jāsapulcējas pilnā sastāvā ne ilgāk kā 2 minūšu laikā.

6.7. Uzdevums tiek uzskatīts par izpildītu, ja komanda pilnā sastāvā sasniedz leģendā norādīto vietu, atrod uzdevumā formulēto informāciju un pieraksta to spēles atbilžu lapā.

6.8. Komanda drīkst izmantot internetu uzdevumu risināšanai. Komanda nedrīkst pieļaut jebkuras ar spēles saturu saistītas informācijas — uzdevumu, atbilžu, fotogrāfiju — nodošanu citām komandām tīšā vai netīšā veidā.

6.9. Komandas tiek izsekotas ar GPS sistēmu. Ja komandai būs atbildes, bet maršrutā komanda tur nav bijusi, tiesneši piešķirs diskvalifikāciju.

7. Finiša kārtība

7.1. Pēc Quest posmu aprakstos noteiktā laikā komandai pilnā sastāvā:

 • jāatbrauc posma finiša vietā;
 • jānodod posma atbilžu lapa organizatoriem;
 • jāsaņem kontroles lapā zīmogs;
 • jāsaņem nākama Rallija posma uzdevums;
 • jāpamet posma finiša teritorija.

7.2. Ir aizliegts uzkavēties finiša koridorā ilgāk nekā nepieciešams, kā arī jebkurā veidā traucēt citas finišējošās komandas.

8. Rezultātu aprēķināšana

8.1. Aprēķinot Quest posmu rezultātus, galvenais mērķis ir konvertēt komandu posmu ietvaros iegūtos punktus laika izteiksmē ar tālāko izmantošanu Rallija kopvērtējuma aprēķināšanā.

8.2. Vienīgais derīgais uzdevuma izpildes pierādījums ir atzīme posma atbilžu lapā, kura satur pareizu atbildi uz leģendā formulēto uzdevumu.

8.3. Posma atbilžu lapai jābūt aizpildītai drukātiem burtiem, skaidri un saprotami. Atbildēm precīzi jāatbilst jautājuma formai. Uzdevums netiek ieskaitīts ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilna vai neprecīza.

9. Rezultāti

9.1. Ar posmu galvenā tiesneša lēmumu komandas rezultāti var tikt skatīti ārpus kopējās ieskaites. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šos Noteikumus.

9.2. Ar posmu galvenā tiesneša lēmumu komandu var diskvalificēt. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir rupji pārkāpusi šos Noteikumus.

9.3. Ar posmu galvenā tiesneša lēmumu, ja tiek fiksēti pārkāpumi, kas neparedz diskvalifikāciju, komandai var uzlikt laika sodu no 10 līdz 60 minūtēm.

9.4. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti Quest.lv vietnē.

9.5. Strīdi un protesti tiek izskatīti saskaņā ar Rallija nolikumu.

9.6. Rezultāti tiek uzskatīti par galīgiem tad, kad tos paziņo apbalvošanas laikā (saskaņā ar Rallija Nolikumu).