Nolikums 2018-01-24T23:27:53+00:00

Quest.lv “Sieviešu dienas rallija 2017” posma nolikums

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis dokuments satur Vispārīgos noteikumus Quest.lv pilsētas orientēšanās posmam, kas tiek rīkots “Sieviešu dienas rallija 2017” (Rallija) ietvaros.

1.2. Vispārīgie noteikumi var tikt papildināti ar informāciju Posma aprakstā.

1.3. Domstarpību gadījumā Posma aprakstā norādītajai informācijai ir prioritāte attiecībā pret Vispārīgajiem noteikumiem.

2. Komandas un dalībnieki

2.1. Rallijam piesakoties komanda piekrīt šiem Posma noteikumiem un apņemas ievērot šos noteikumus, kā arī organizatoru un tiesnešu noradījumus.

2.2. Rallijam piesakoties katrs dalībnieks uzņemas atbildību  par savām rīcībām Posma norises laikā.

2.3. Dalībnieki uzņemas ievērot godīgas spēles principus. Par principu neievērošanu komandas var tikt stingri sodītas vai diskvalificētas neatkarībā no tā, vai pārkāpums bija tīšs vai netīšs.

2.4. Dalībnieki uzņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un Latvijas valsts spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, un uzņemas pilnu atbildību par likumdošanas prasību pārkāpumiem. Posma organizatori neuzņemas nekādu juridisko atbildību par komandu izdarītajiem Latvijas valsts spēkā esošo likumu un normatīvos aktu pārkāpumiem.

2.5. Posma organizatori neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas var notikt ar dalībniekiem viņu pašu vai trešo personu vainas dēļ.

3. Starts

3.1. Quest.lv spēle ir Rallija pirmais posms. Līdz ar to starta laiks, vieta un kartība atbilst Rallija Nolikumam.

4. Dokumenti un atribūti

4.1. Katra komanda saņem vienu starta materiālu komplektu.

4.2. Posma organizatori nesagādā rezerves komplektu starta materiālu nozaudēšanās vai sabojāšanās gadījumā.

4.3. Starta materiālu komplektā ietilpst:

 • karte;
 • spēles atbilžu lapa;
 • leģenda.

4.4. Spēles atbilžu lapa ir galvenais komandas dokuments. Spēles atbilžu lapai jābūt līdzi visā distances garumā, līdz tā ir iedota tiesnesim posma finišā. Ja spēles atbilžu lapa tiek pazaudēta, komandu uzskata par izslēgtu no sacensībām.

5. Pārvietošanās pilsētā

5.1. Posma dalībnieki pārvietojas uz vispārējā pamata, ievērojot satiksmes noteikumus un rīkojoties saskaņā ar visiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā posma norises teritorijā. Īpašu apstākļu posma dalībniekiem nav.

5.2. No starta brīža līdz posma finiša brīdim dalībnieki drīkst pārvietoties tikai izmantojot savu auto un uzdevuma vietā pārvietojoties ar kājām.

5.3. Citu transporta līdzekļu un sporta inventāra izmatošana ir aizliegta.

5.4. Dalībnieki nedrīkst sadalīties uzdevumu izpildes laikā. Distances veikšanas laikā tiesnesis var pieprasīt komandai sapulcēties pilnā sastāvā ne ilgāk kā 2 minūtēs.

5.5. Dalībnieki var lietot jebkuras pilsētas kartes (shēmas, atlantus u.c.), uzziņu materiālus, kā arī jebkurus navigācijas līdzekļus.

5.6. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, vai komanda pilnā sastāvā, dalībniekiem par to jāpaziņo organizatoriem.

5.7. Ja trasi pamet viens vai vairāki komandas dalībnieki, pārējie var turpināt sacensības pieņemot, ka uzdevumu izpilde var tikt apgrūtināta vai neiespējama nepietiekama komandas dalībnieku skaita dēļ.

5.8. Tiesneši diskvalificē komandu, ja vismaz viens tās dalībnieks pārkāpj šo Noteikumu prasības.

6. Uzdevumi

6.1. Posms sastāv no vairākiem uzdevumiem.

6.2. Startā brīdī dalībnieki saņem visus uzdevumus uzreiz. Uzdevumu izpildes secība ir brīva.

6.3. Komandai iedotie uzdevumi (leģenda) iekļauj:

6.3.1. Uzdota objekta atrašanās vietas aprakstu. Tas var būt formulēts precīzi vai mīklā.

6.3.2. Uzdevums, kurā norādīts, kāda informācija jāsaņem norādītajā vietā. Ir iespējami šādi uzdevuma varianti:

 • tiesneša paraksts — norādītajā vietā jāatrod tiesnesi un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā;
 • zīme — norādītajā vietā jāatrod grafisko attēlu un jāuzzīmē to spēles atbilžu lapā;
 • jebkura informācija, kura sākotnēji ir atrodama norādītajā vietā: uzraksta fragments, kāda objekta īpašība, kādu objektu skaits utt. Uzdevumā norādīto informāciju vai atbildi uz uzdevumā formulēto jautājumu vajag ierakstīt spēles atbilžu lapā;
 • parole — jāatrod uzlīmi, uzrakstu ar krāsu vai marķieri, ko organizatori atstājuši norādītajā vietā, jāieraksta to spēles atbilžu lapā;
 • nestandarts — jāieraksta spēles atbilžu lapā atbildi mīklai, ko organizatori atstājuši norādītajā vietā.

6.4. Uzdevumiem, kas paredz informācijas meklēšanu apvidū, nevar būt pareizās atbildes “nulle”, “nav klāt”, “nekā nav” u. tml.

6.5. Uzdotas vietas un objekti nav atzīmēti ar kādiem simboliem, zīmēm, orientēšanās sacensībās pieņemtam prizmām  utt., ja uzdevumā nav pateikts pretējais.

6.6. Posma laikā jebkurš uzdevums no leģendā minētajiem var tikt aizstāts ar “Tiesneša paraksta” uzdevumu bez iepriekšējā brīdinājuma. Šai gadījumā tiesneši atrodas blakus leģendā norādītajai vietai un izvieto karogu ar Quest.lv logo redzamā vietā. Šajā gadījumā dalībniekiem ierādoties nav jāmeklē leģendā prasīto atbildi apvidū, bet jāpienāk pie tiesneša un jāsaņem viņa parakstu spēles atbilžu lapā. Komandai jāsapulcējas pilnā sastāvā ne ilgāk kā 2 minūtēs.

6.7. Uzdevums tiek uzskatīts par izpildītu, ja komanda pilnā sastāvā sasniedz leģendā norādīto vietu, atrod uzdevumā formulēto informāciju un pieraksta to spēles atbilžu lapā. Spēles atbilžu lapā ir jāieraksta arī uzdevuma apmeklēšanas laiks.

6.8. Komanda drīkst izmantot internetu uzdevumu risināšanai. Pie tā nedrīkst pieļaut jebkuras ar spēles saturu saistītas informācijas — uzdevumu, atbilžu, fotogrāfiju — nodošanu citām komandām tīšā vai netīšā veidā.

7. Finiša kārtība

7.1. Ne vēlāk kā pusotra stundu no starta brīža komandai pilnā sastāvā:

 • jāatbrauc posma finiša vietā (tā tiks norādīta kartē un leģendā);
 • jāatzīmējas pie laika tiesnešiem;
 • jānodod spēles atbilžu lapa Quest.lv organizatoriem un jāsaņem no viņiem nākama Rallija posma uzdevums;
 • jāpamet posma finiša teritorija.

7.2. Spēles laiks tiek uzskaitīts pilnās minūtēs.

7.3. Par kavējumu līdz 9 minūtēm ieskaitot komanda saņem sodu 1 minūtes apmērā par katru nokavētu minūti (piem., par 3 minūšu kavējumu komandas kopējām Rallijā pavadītajam laikam tiek pieskaitītas 3 minūtes).

7.4. Komandas, kuras ir nokavējušas finišu vairāk par 9 minūtēm saņem 60 minūšu sodu.

7.5. Papildus bonusi (laika vai punktu izteiksmē) par posma finišā ierašanos pirms termiņa nav paredzēti.

7.6. Ir aizliegts uzkavēties finiša koridorā ilgāk nekā nepieciešams, kā arī jebkurā veidā traucēt citas finišējošas komandas.

8. Rezultātu aprēķināšana

8.1. Aprēķinot rezultātus, galvenais kritērijs ir iegūto punktu skaits.

8.2. Rezultātu aprēķināšanas mērķis ir konvertēt komandu posma ietvaros iegūtos punktus laika izteiksmē ar tālāko izmantošanu Rallija kopvērtējuma aprēķināšanā.

8.3. Par katru uzdevumā iegūto punktu no komandas Rallija kopējā vērtēšanas laika tiek atņemta 1 minūte.

8.4. Vienīgais derīgais uzdevuma izpildes pierādījums ir atzīme spēles atbilžu lapā, kura satur pareizu atbildi uz leģendā formulēto uzdevumu.

8.5. Spēles atbilžu lapai jābūt aizpildītai drukātiem burtiem, skaidri un saprotami. Atbildēm precīzi jāatbilst jautājuma formai. Uzdevums netiek ieskaitīts ja tiesnesis nevar izlasīt atbildi, tā ir nepilna vai neprecīza.

8.6. Komandas spēles atbilžu lapā noradītais uzdevumu izpildes laiks un vieta var tikt salīdzināta ar organizatoru rīcībā esošajiem GPS sekošanas datiem.

9. Rezultāti

9.1. Ar posma galvenā tiesneša lēmumu komandas rezultāti var tikt skatīti ārpus kopējās ieskaites. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir pārkāpusi šos Noteikumus.

9.2. Ar posma galvenā tiesneša lēmumu komandu var diskvalificēt. Šāds lēmums tiek pieņemts, ja komanda ir rupji pārkāpusi šos Noteikumus.

9.3. Ar posma galvenā tiesneša lēmumu, ja tiek fiksēti pārkāpumi, kas neparedz diskvalifikāciju, komandai var uzlikt laika sodu no 10 līdz 60 minūtēm.

9.4. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti Quest.lv vietnē.

9.5. Posma galvenais tiesnesis pieņem apelācijas par rezultātiem ne vēlāk kā 30 minūtes pirms rezultātu Rallija paziņošanas laika (saskaņā ar Rallija Nolikumu).

Iesniedzot protestu, komandas kapteinim jāiemaksā drošības nauda € 50.00. Ja protests tiek apmierināts pilnībā, nauda tiek atmaksāta. Posma galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Posma galvenā tiesneša lēmums ir galīgs, neapstrīdams un visiem Rallija dalībniekiem obligāts.

9.6. Rezultāti tiek uzskatīti par galīgiem tad, kad tos paziņo apbalvošanas laikā (saskaņā ar Rallija Nolikumu).